BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA

SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE

JU OSNOVNA ŠKOLA «PAJIĆ POLJE»

             P A J I Ć   P O L J E

Broj:  608  /2020.

Datum: 09.10.2020.

          Na osnovu člana 75. Zakona  o osnovnoj školi ( Sl. novine SBK-a br. 11/01,17/04), člana 151. Pravila JU Osnovna škola „Pajić Polje“ i Odluke Upravnog odbora, broj: 463/2020. od 10.09.2020. godine Upravni odbor  JU Osnovne škole «Pajić Polje» u Pajić Polju raspisuje:

K O N K U R S

za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Pajić Polje“ na period od 4 godine

USLOVI: Za direktora škole može biti imenovano lice koje pored opštih uslova u pogledu stručne spreme, ispunjava i uslove za nastavnika ili pedagoga i ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgojno obrazovnim poslovima, a naročito se ističe svojim radom u pedagoškoj teoriji i praksi.

Uz prijavu sa kraćom biografijom kandidati  trebaju priložiti:

            -Dokaz o stručnoj spremi

– Izvod iz matične knjige rođenih

– Izvod iz matične knjige državljana

– Uvjerenje o nekažnjavanju

– Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak

– Dokaz o radnom iskustvu na odgojno obrazovnim poslovima

Svi kandidati  će biti pisanim putem obavješteni o rezultatima konkursa.

Izabrani kandidati dužni su prija stupnja na posao, u roku od sedam (7) dana dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Konkurs  ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave slati isključivo putem pošte  na adresu škole:

JU Osnovna škola „Pajić Polje“,  Pajić Polje

                                                                                                       Predsjednik UO

                                                                       Muamera Trkić,dipl.ekonomist menadžer