BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA  BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE

JU OSNOVNA ŠKOLA «PAJIĆ POLJE»

        P A J I Ć  P O L J E

Broj: 620 /2019.                 

Datum: 19.10.2019.

Na osnovu Odluke Upravnog odbora škole broj: 619/2020.  od  19.10.2020. i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, broj: 03-30-3/2020-197-3 od 06.10.2020.godine, Osnovna škola „Pajić Polje“ raspisuje:

K  O  N  K  U  R  S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

  • Nastavnik turskog  jezika – 1 izvršilac – 4 sata sedmično  na određeno vrijeme do 30.06.2021.godine
  • Nastavnik  matematike – 1 izvršilac – 12 sati sedmično na određeno vrijeme do 30.06.2021.godine
  • Nastavnik fizike – 1 izvršilac, 8 sati sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021.godine
  • Nastavnik vjeronauke – 1 izvršilac, 4 sata sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021.godine

 USLOVI KONKURSA: Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju  uslove propisane Zakonom o osnovnoj školi SBK-a, Pedagoškim standardima i Nastavnim planom i programom u SBK-u.

 Kandidati trebaju dostaviti:

1.prijavu koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail  adresu, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, prijava mora biti svojeručno potpisana

2.kraću biografiju( svojeručni potpis);

3.  Izvod  iz matične knjige rođenih ( ne starije od 6 mjeseci ili Izvod bez ograničenja roka )

4.uvjerenje o državljanstvu BiH ( ne starije od 6 mjeseci )

5.diploma o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi

6.uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ako ima položen stručni ispit

Kandidat koji je proglašen tehnološkim viškom ili mu je umanjena nastavna norma u školama SBK-a, ima pravo i prednost u skladu sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog obrazovanja u SBK i Kriterijima i procedurama za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela norme, proglašenju tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u SBK- a.

Kandidat koji je proglašen tehnološkim viškom ili ostao bez nastavne norme obavezan je pored prijave na javni oglas dostaviti i  potvrdu o nepotpunoj normi u statusu zaposlenika sa stalnim radnim odnosom u školama SBK  (broj časova sedmično koji nedostaju); rješenje o proglašenju tehnološkim viškom i ovjerenu bodovnu listu iz škole u kojoj je proglašen tehnološkim viškom ili ostaje  bez dijela nastavne norme i isti ne podliježe pismenom testiranju, ali ima obavezu pristupiti intervju ( razgovor sa direktorom škole) u vrijeme dok traje pismeni ispit.

Pod istim uslovima sa jednakim brojem bodova, prednost pri zapošljavanju  imaju i kandidati koji ostvaruju prava

  u skladu sa Zakonom  o pravima branilaca i članova njihovih porodica, Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica i Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, na osnovu posebnih Zakona, uz obavezno dostavljanje odgovarajućeg dokaza od institucije nadležne prema Zakonu.

Svi dokumenti koji se prilažu moraju biti original ili ovjerene kopije istih.

Kandidati koji budu izabrani, dužni su prije zasnivanja radnog odnosa u roku od 7 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj, radnoj sposobnosti, te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi krivični potupak.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Ako kandidati ne pristupe zakazanom intervju smatra se da su odustali od konkursa.Kandidat koji nije izabran po ovom konkursu svoje dokumente može podići u školi.

Svi kandidati prijavljeni na konkurs bit će telefonski obavješteni o vremenu i datumu održavanja intervjua kao i preko web stranice škole www.os- pajic polje.monks-ksb.ba

Prijave slati isključivo na adresu JU OŠ „Pajić Polje“ Pajić Polje bb, 70240 Gornji Vakuf, sa naznakom „NE OTVARATI- PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

                                                                                                                                                            Direktor

                                                                                                                                             Saudin Čajdin