BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA  BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE

JU OSNOVNA ŠKOLA „PAJIĆ POLJE“

        P A J I Ć  P O L J E

Broj: 39/2021.            

Datum: 20.01.2021.

Na osnovu Konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta, broj: 742/20.od 28.12.2020.godine i  člana 9.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu (Sl.novine SBK, broj: 7/19.) i člana 15. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos  u Osnovnoj školi „Pajić Polje“, broj:638/19.od 15.08.2019.godine, te Zapisnika sa sastanka  Komisije za bodovanje i intervju za prijem uposlenih u JU. OŠ.”Pajić Polje”, broj: 21/2021 od 18.01.2021.godine, direktor škole donosi:

                                O  D  L  U  K  U

o prijemu u radni odnos na određeno radno vrijeme

 Na radno mjesto nastavnik informatike-1 izvršilac, 8 sati sedmično  na određeno radno vrijeme do 30.06.2021.godine, prima se:

– TOLJA ADIL

                                   Obrazloženje

Na raspisani Javni oglas objavljen 29.12.2020.godine u Dnevnom listu “Oslobođenje” za radno mjesto nastavnik informatike-1 izvršilac, 8 sati sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021.godine,prijavili su se Tolja Adil i Amra Haznedarević.

Komisija za provođenje konkursne procedure za prijem uposlenika u JU.OŠ.”Pajić Polje”sačinila je Zapisnik broj: 19/2021 od 15.01.2021.godine u kojem  konstatuje da su pristigle dvije prijave relevantne odnosno da su potpune, te zakazuje pismeni ispit i intervju .Kandidati su pozvani na pismeni ispit i intervju koji je zakazan 18.01.2021.godine. S obzirom da se kandidat Amra Haznedarević nije pojavila  na pismeni ispit i intervju smatra se da je odustala od konkursa. Komisija za bodovanje i intervju  za prijem uposlenih u JU.OŠ.”Pajić Polje”sačinila je Listu uspješnih kandidata-Rang listu,broj: 21/2021.od 18.01.2021.godine, te istu dostavila direktoru škole zajedno sa Izvještajem o provedenom postupku. Komisija je utvrdila da je Adil Tolja imao 13 bodova.U skladu sa utvrđenom listom uspješnih kandidata, direktor škole je donio odluku o prijemu u radni odnos na određenoradno vrijeme do 30.06.2021.godine imenovanog Adila Tolju kao jedinog kandidata koji ispunjava uslove konkursa.

Uzimajući u obzir gore navedeno, riješeno je kao u dispozitivu rješenja.

Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor Upravnom odboru škole u roku od osam (8) dana od dana prijema iste.

Dostavljeno:

  1.  Imenovanom
  2. Dosje radnika

                                                                                              Direktor:

Saudin Čajdin